©KOORDINÁCIA MULTIDISCIPLINÁRNEHO TÍMU II.

45,00 

Termín: 13.1.2021

Miesto: Ružomberok, alebo po dohode, podľa lokalizácie väčšiny prihlásených účastníkov

Workshop je úvodom do komplexnej témy koordinácie tímov. V obsahu umožní
účastníkom získať nástroje ku koordinácii multidisciplinárneho tímu. Ich zameranie je
diferencované podľa rezortov kde je koordinácia tímu centrovaná. Pre všestranné
uchopenie praktikom ich autorka rozdelila do kategórií:

 • Sieťovacie nástroje
 • Office nástroje
 • Kompetenčné nástroje pre členov tímu
 • Nástroje merania kvality multidisciplinárneho tímu

Lektorky vo vzdelávaní zohľadňujú špecifiká rezortov, inštitúcií, kompetencií
a pracovných pozícií, či riadiacich limitov a usmernení. Účastníci budú, vďaka
rozmanitosti multidisciplinarity a vybraným modelom multidisciplinárnych prístupov,
mať možnosť spoločne overovať univerzalitu či špecifiká nástrojov. Účastníci si tiež
vyskúšajú funkčnosť vybraných nástrojov na reálnej kazuistike z vlastnej praxe.

 • Metodici z pomáhajúcich profesií
 • Pracovníci z pomáhajúcich profesií (odborní zamestnanci: psychológovia, školskí
  psychológovia, sociálni pracovníci, sociálni, liečební, špeciálni pedagógovia,
  asistenti a iní)
 • Pedagógovia (materská škola, základná škola, stredná škola, vysoká škola),
  výchovní poradcovia, koordinátori prevencie i kariérneho rozvoja, riaditelia škôl
 • Študenti psychológie, sociálnej práce, špeciálnej pedagogiky atď.
 • Rodičia, ktorí hľadajú ďalšie cesty pri výchove svojich detí
 • Všetci, ktorí majú záujem o osobnostný a tímový rozvoj

Lektor: Oľga Okálová, PhD. a hostia

Oľga je sociálny pracovník a špeciálny pedagóg. Pochádza z Ružomberka. Doktorát
zamerala na komunitné plánovanie sociálnych služieb. V špeciálno-pedagogickej činnosti
sa zameriavala na dialogickú inklúziu osôb s FASD (www.fasedu.sk). Profesijne pôsobila
aj v školských poradenských zariadeniach. Niekoľko rokov realizuje koordináciu inter
a multidisciplinárnych tímov, poradenstvo a intervenciu s rodinou. Pri práci pracuje s
jazykom klienta a jeho okolím, hľadá spôsob ako tvoriť dialóg a z neho podporný systém,
ktorému klient rozumie a je ním zohľadnený.

„Darí sa mi práca s rodinami v kríze, často v rozvodovom konaní, alebo skupinami
profesionálov v oblasti školstva a sociálnej práce. Je pre mňa veľkou výzvou poznať
pojítka, procesy dialógu a spolupráce. Venujem sa školiacej a koordinačnej činnosti
zameranej na tvorbu a etablovanie multidisciplinárnych tém a tímov. Komunikácia v
konzultáciách s kýmkoľvek je pre mňa prostriedkom k vzájomnej reflexii, porozumeniu a
rovnováhe fungovania vo vzťahoch. Dodnes som absolvovala aj lektorovala viaceré
vzdelávacie programy.

Tie, ktoré ma pre prácu s tímami pripravili sú ročný ICCP akreditovaný program „MODI“
– NARATIV pod Taos Institute a Houston Galveston Institute, ako aj prístup zameraný na
riešenie, známy pod názvom „Solution Focused Approach“. V rámci neho som
absolvovala program KIDS’ SKILLS – na riešenie orientovaná práca s dieťaťom, rodičmi
a komunitou.  Aktuálne som v dvoch školiacich programoch:
SOLUTIONS FOCUS -KOMPLEXNÍ VÝCVIK V TERAPII A PORADENSTVÍ ZAMĚŘENÉM NA ŘEŠENÍ
a ZÁKLADNÍ VÝCVIK V OTEVŘENÉM DIALOGU.

 

 

Kategórie: