©FACILITÁCIA MULTIDISCIPLINÁRNEHO TÍMU I.

45,00 

Termín: 12.1.2021
Miesto: Ružomberok, alebo po dohode, podľa lokalizácie väčšiny prihlásených účastníkov

Workshop umožní účastníkom porozumieť vodítkam konštruktivistického dialógu a
úspešnej facilitácie pre riadenie konziliárneho stretnutia a koordináciu
multidisciplinárneho tímu.

Témy workshopu:

 • Dialóg a jeho možnosti v spolupráci
 • Facilitácia dialógu v multidisciplinarite
 • Dialogické nástroje pre konziliárne stretnutia

Workshop v sebe integruje teóriu inter a multidisciplinarity, špecifiká facilitácie u
vybraných modelov multidiscinlinárneho prístupu: participatívneho, komunitného
a inštitucionálneho. Účastník po absolvovaní vzdelávania bude vedieť rozpoznať ťažisko
dialógu v konziliárnom stretnutí, spájajúce témy a formovať základnú kostru pre
akceptujúci dialóg o podpore tímu pre cieľovú skupinu.

Pre koho je workshop určený:

 • Metodici z pomáhajúcich profesií
 • Pracovníci z pomáhajúcich profesií (odborní zamestnanci: psychológovia, školskí
  psychológovia, sociálni pracovníci, sociálni, liečební, špeciálni pedagógovia,
  asistenti a iní)
 • Pedagógovia (materská škola, základná škola, stredná škola, vysoká škola),
  výchovní poradcovia, koordinátori prevencie i kariérneho rozvoja, riaditelia škôl
 • Študenti psychológie, sociálnej práce, špeciálnej pedagogiky atď.
 • Rodičia, ktorí hľadajú ďalšie cesty pri výchove svojich detí
 • Všetci, ktorí majú záujem o osobnostný a tímový rozvoj

Lektor: Oľga Okálová, PhD. a hostia

Oľga je sociálny pracovník a špeciálny pedagóg. Pochádza z Ružomberka. Doktorát
zamerala na komunitné plánovanie sociálnych služieb. V špeciálno-pedagogickej činnosti
sa zameriavala na dialogickú inklúziu osôb s FASD (www.fasedu.sk). Profesijne pôsobila
aj v školských poradenských zariadeniach. Niekoľko rokov realizuje koordináciu inter
a multidisciplinárnych tímov, poradenstvo a intervenciu s rodinou. Pri práci pracuje s
jazykom klienta a jeho okolím, hľadá spôsob ako tvoriť dialóg a z neho podporný systém,
ktorému klient rozumie a je ním zohľadnený.

„Darí sa mi práca s rodinami v kríze, často v rozvodovom konaní, alebo skupinami
profesionálov v oblasti školstva a sociálnej práce. Je pre mňa veľkou výzvou poznať
pojítka, procesy dialógu a spolupráce. Venujem sa školiacej a koordinačnej činnosti
zameranej na tvorbu a etablovanie multidisciplinárnych tém a tímov. Komunikácia v
konzultáciách s kýmkoľvek je pre mňa prostriedkom k vzájomnej reflexii, porozumeniu a
rovnováhe fungovania vo vzťahoch. Dodnes som absolvovala aj lektorovala viaceré
vzdelávacie programy.

Tie, ktoré ma pre prácu s tímami pripravili sú ročný ICCP akreditovaný program „MODI“
– NARATIV pod Taos Institute a Houston Galveston Institute, ako aj prístup zameraný na
riešenie, známy pod názvom „Solution Focused Approach“. V rámci neho som
absolvovala program KIDS’ SKILLS – na riešenie orientovaná práca s dieťaťom, rodičmi
a komunitou.  Aktuálne som v dvoch školiacich programoch:
SOLUTIONS FOCUS -KOMPLEXNÍ VÝCVIK V TERAPII A PORADENSTVÍ ZAMĚŘENÉM NA ŘEŠENÍ
a ZÁKLADNÍ VÝCVIK V OTEVŘENÉM DIALOGU.

Kategórie: