Metodika pochádza od britského autora P. Limbrick s pôvodným názvom Team Around the Child (TAC). Umožňuje riešenie problému dieťaťa/žiaka/klienta alebo pacienta prostredníctvom tímu odborníkov z rôznych odborov a rezortov na princípe multidisciplinarity. Je veľmi vhodná ako pre prípady sociálno-právnej ochrany a kurately, tak aj k začleňovaniu detí v ranej starostlivosti a včasnej intervencii i u žiakov s hendikepom (poznáme ako žiakov so ŠVVP).

Ako funguje multidisciplinárny tím (MDT)?

Porada odborníkov a prizvaných kľúčových osôb vedená facilitátorom. Odborníkov spojuje rovnaký klient/dieťa/žiak/pacient alebo rodina. V priebehu 90 minút sa tím po prezentácii prípadu z pohľadu rôznych odborností snaží nájsť nový náhľad na liečbu či pomoc alebo prístup k nej.

Tím odborníkov môže byť z rôznych inštitúcií, organizácií, ambulancií, škôl alebo sociálnych služieb. Prizvaní sú všetci odborníci: sociálni pracovníci, psychológ, psychiater, neurológ, praktický lekár, pediater, logopéd, pedagógovia a špeciálni pedagógovia. Mnohokrát do tímu vstupuje ako hosť či zadávateľ rodič i dieťa.

Celý tím je vedený nezaujatým facilitátorom, ktorý sa stará len o konštruktívnu a vyváženú komunikáciu tímu smerujúcu k cieľu. Zámerom je akýkoľvek posun vo vedení alebo liečbe, zosilneniu spolupráce klienta a prepojenia odborníkov.

Stretnutia okolo dieťaťa – ako ich usporiadať ohľadne môjho dieťaťa/žiaka/klienta/pacienta?

Prvým krokom je obrátiť sa na koordinátora MDT. Budú Vám zaslané dokumenty pre informovanosť klienta a formulár o požadovanom zložení tímu (zoznam ďalších odborníkov prizvaných k tímu). Koordinátor sa bude snažiť nájsť čas a priestor pre usporiadanie MDT podľa možností všetkých prizvaných, vrátane facilitátora. Do týždňa od ukončenia MDT bude zaslaný výstup, na ktorom sa tím dohodol, a prípadne návrh ďalšieho termínu pre stretnutie tímu.

Zdroj: http://naserovnovaha.cz/tymy-okolo-ditete/

Viac:

Aktuálne sa stretávajú MDT skupiny v priestoroch Inštitútu dialogických praxí.

Kontakt na poskytovateľa MDT a sieťovaciu organizáciu v SR: www.vdialogu.sk