“BEZPEČNÁ ŠKOLA” TVORBA A IMPLEMENTÁCIA INTERNEJ NORMY

35,00 

Termín: aktuálne termíny budú publikované priebežne, podľa potrieb

Miesto: Podľa lokalizácie väčšiny prihlásených účastníkov

Maximálny počet účastníkov: 15

Workshop sa zameriava na tvorbu a implementáciu uceleného konceptu s názvom „Bezpečná škola“, ktorý spĺňa kritériá kladené na prevenciu a ochranu detí pred násilím, rizikovým správaním a inými sociálno-patologickými javmi. Koncept je celkom ochrany nielen žiaka, ale aj učiteľa, rodiča, ako súčasti školskej komunity.

V praxi sa často stretávame s množstvom predpisov, smerníc a noriem, ktoré škola k prevencii a ochrane žiakov tvorí. Od školských poriadkov, cez smernice prevencie šikany, drogovej prevencie a pod. Mnohé sú však v praxi neúčinné a to napríklad z dôvodu, že na seba nenadväzujú, či dokonca sa mnohokrát vylučujú. Vytvoriž ucelený koncept pravidiel, v ktorých sa všetci cítia bezpečne však nie je jednoduché. Preto sme pre koordinátorov prevencie, výchovných poradcov, školských psychológov, sociálnych pedagógov, riaditeľov a učiteľov pripravili ochutnávkový workshop, kde prevedieme účastníkov cez základné témy a osnovu internej normy s názvom “Bezpečná škola”. Spoločne si vyskúšame ako a kde začať auditovať systém prevencie vo vlastnej škole, pomenovať biele miesta, ktoré nás ohrozujú, či už fyzicky, personálne alebo právne.

Jedným z cieľov workshopu je hovoriť spolu o moci a pomoci školskej komunity. Workshop tiež ponúka návod, ako a kde začať pri koncepčných zmenách riadenia ochrany aktérov komunity.

Základné témy workshopu:

  •     Prečo ide niekedy v škole o život?
  •    Analýza bezpečnej školy – poznáme svoje biele miesta? 
  •   Kde začať a ako robiť školu bezpečnou?

Pre koho je workshop určený:

  • Pracovníci z pomáhajúcich profesií (psychológovia, špeciálni pedagógovia, sociálni pracovníci, sociálni pedagógovia)
  • Pedagógovia (materská škola, základná škola, stredná škola, vysoká škola), výchovní poradcovia, riaditelia škôl
  • Študenti psychológie, sociálnej práce, špeciálnej pedagogiky atď.
  • Každý, kto sa radšej pozerá na možné riešenia, ako na to ako sa to nedá

Lektor: Mgr. Lenka Martinkovičová, PhD. a PhDr. at. Mgr. Oľga Okálová, PhD.

Profily lektoriek nájdete na https://www.vdialogu.sk/o-idp/tim-2/