©FACILITÁCIA MULTIDISCIPLINÁRNEHO TÍMU II.

Termín: 14.1.2021
Miesto: Ružomberok, alebo po dohode, podľa lokalizácie väčšiny prihlásených účastníkov

Workshop prináša overený proces facilitácie rozličných konziliárnych stretnutí. Lektorka
a jej hostia účastníkom odovzdajú manažérsky postup z konštruktivistického dialógu pre
riadenie dialógu konziliárneho stretnutia a koordináciu multidisciplinárneho tímu.

Vzdelávacie bloky workshopu:

 • Dialogické princípy facilitácie
 • Proces facilitácie v kontexte rozmanitosti konzílií
 • Facilitácia profesionálov a laikov v multidisciplinarite
 • Dialogické korekcie facilitačného procesu

Workshop v témach účastníkom prináša teóriu kolaboratívnej a dialogickej praxe, krátku
charakteristiku multidisciplinarity a jej vybraných prístupov. Účastníci získajú prehľad
o princípoch, procesoch, korekciách a špecifikách facilitácie v multidisciplinarite, kde
platí, že si laici i profesionáli sú si rovnocenní členovia lokálnych tímov zmeny.

Pre koho je workshop určený:

 • Metodici z pomáhajúcich profesií
 • Pracovníci z pomáhajúcich profesií (odborní zamestnanci: psychológovia, školskí
  psychológovia, sociálni pracovníci, sociálni, liečební, špeciálni pedagógovia,
  asistenti a iní)
 • Pedagógovia (materská škola, základná škola, stredná škola, vysoká škola),
  výchovní poradcovia, koordinátori prevencie i kariérneho rozvoja, riaditelia škôl
 • Študenti psychológie, sociálnej práce, špeciálnej pedagogiky atď.
 • Rodičia, ktorí hľadajú ďalšie cesty pri výchove svojich detí
 • Všetci, ktorí majú záujem o osobnostný a tímový rozvoj

Lektor: Oľga Okálová, PhD. a hostia

Oľga je sociálny pracovník a špeciálny pedagóg. Pochádza z Ružomberka. Doktorát
zamerala na komunitné plánovanie sociálnych služieb. V špeciálno-pedagogickej činnosti
sa zameriavala na dialogickú inklúziu osôb s FASD (www.fasedu.sk). Profesijne pôsobila
aj v školských poradenských zariadeniach. Niekoľko rokov realizuje koordináciu inter
a multidisciplinárnych tímov, poradenstvo a intervenciu s rodinou. Pri práci pracuje s
jazykom klienta a jeho okolím, hľadá spôsob ako tvoriť dialóg a z neho podporný systém,
ktorému klient rozumie a je ním zohľadnený.

„Darí sa mi práca s rodinami v kríze, často v rozvodovom konaní, alebo skupinami
profesionálov v oblasti školstva a sociálnej práce. Je pre mňa veľkou výzvou poznať
pojítka, procesy dialógu a spolupráce. Venujem sa školiacej a koordinačnej činnosti
zameranej na tvorbu a etablovanie multidisciplinárnych tém a tímov. Komunikácia v
konzultáciách s kýmkoľvek je pre mňa prostriedkom k vzájomnej reflexii, porozumeniu a
rovnováhe fungovania vo vzťahoch. Dodnes som absolvovala aj lektorovala viaceré
vzdelávacie programy.

Tie, ktoré ma pre prácu s tímami pripravili sú ročný ICCP akreditovaný program „MODI“
– NARATIV pod Taos Institute a Houston Galveston Institute, ako aj prístup zameraný na
riešenie, známy pod názvom „Solution Focused Approach“. V rámci neho som
absolvovala program KIDS’ SKILLS – na riešenie orientovaná práca s dieťaťom, rodičmi
a komunitou.  Aktuálne som v dvoch školiacich programoch:
SOLUTIONS FOCUS -KOMPLEXNÍ VÝCVIK V TERAPII A PORADENSTVÍ ZAMĚŘENÉM NA ŘEŠENÍ
a ZÁKLADNÍ VÝCVIK V OTEVŘENÉM DIALOGU.

Kategórie: