Ide o štandardizovaný postup, v ktorom sú jasne dané roly, povinnosti a záväzky vo vzťahu ku všetkým profesiám. Je tiež jasne daný časový rámec, aby bolo možné udržať fokus na riešenie a dosiahnutie cieľa. Tento postup funguje na základe spolupráce profesií, ktorá zaručuje previazanosť, efektivitu a flexibilitu. Ide o koordinovaný postup – každá z profesií vie, kedy do riešenia rodičovského konfliktu vstupuje a ako má jej vstup vyzerať. Ide o funkčné riešenie opatrovníckych sporov, ktoré je zamerané na prácu s rodičmi s cieľom naučiť ich komunikovať na rodičovskej úrovni. http://cochem.cz/

Cochemský model vytvoril približne pred dvadsiatimi rokmi Jürgen Rudolph, sudca rodinného súdu v nemeckom meste Cochem. Je založený na komplexnej pomoci odborných profesií, ktoré rodičom pomôžu v ich vlastnom rozhodovaní o úprave starostlivosti o deti po rozvode. Tento spôsob pomoci rodičom a manželom je úspešne využívaný v Nemecku i v ďalších krajinách. Kniha Jürgena Rudolpha „Du bist mein Kind“ s podrobným popisom tejto metódy vyšla v českom i slovenskom preklade.

Zdravie je podľa WHO stav bez telesného, duševného a sociálneho utrpenia. Pokiaľ túto definíciu aplikujeme aj na zdravie sociálnych skupín, zistíme, že rozvodový systém, tak ako je v súčasnosti nastavený, prináša so sebou duševné i sociálne utrpenie, a to často vo výraznej miere.

Cochemský model je funkčnou a v mnohoročnej praxi overenou alternatívou k rozvodovým či rozchodovým bitkám o zverenie detí.

Cochemský model, vychádza z presvedčenia, že každý človek má v sebe sebauzdravovacie, samoregulačné sily a schopnosť riadiť sám svoj vlastný život. Hlavnou úlohou zástupcov jednotlivých profesií potom je, aby človeku v problémovej situácii boli pomocníkmi či sprievodcami (ľudsky aj odborne) na jeho vlastnej ceste a umožnili mu dospieť k riešeniu, ktoré je prijateľné a najvhodnejšie práve preňho, pretože sa zrodilo z neho samého. To isté sa týka celej rodiny – všetkých jej príslušníkov.

Praktické využitie Cochemského modelu v slovenských podmienkach je závislé predovšetkým od zmeny prístupu k riešeniu starostlivosti o deti po rozvode a rozchode rodičov; zmena právnych predpisov nutná nie je. Zmena paradigmy celého „rozvodového/rozchodového systému“ si žiada ako zmenu v činnosti jednotlivých zainteresovaných profesií, tak ich faktickú spoluprácu medzi sebou navzájom („zosieťovanie profesií“) i s klientmi, teda s celou rodinou. Dôležité je aj vylúčenie prirodzených obáv odborných profesií zo „straty práce a zárobku“, ak by sa rozvodová patológia mala zásadným spôsobom zmierniť. (Cochemský model patológiu skutočne zásadne znižuje a odstraňuje!).

Tu je na mieste zmena orientácie práce odborných profesií na cieľ – pomôcť rodičom nájsť vlastné prijateľné riešenie porozvodovej starostlivosti a nie na udržiavanie spornej situácie – a teda klientely – čo možno najdlhšie. Ide teda o rovnaký objem práce nasmerovaný na iný cieľ.

Zdroj: http://www.striedavka.sk/01_custom_content/letaky/CM_zalozka_297x105_CZ_SK_TISK.pdf

Kontakt na poskytovateľa MDT a sieťovaciu organizáciu v SR: www.vdialogu.sk