Aktivita projektu č. 1

NEUROPSYCHOLOGICKÉ  LABORATÓRIUM

Riešiteľ projektu: PhDr. at. Mgr. Oľga Okálová, PhD.

Kontakt: olga.okalova@ku.sk; +421 915 930 835

Hlavný cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je prepojiť technicky a výskumne aplikáciu dvoch na sebe závislých projektov hlavného riešiteľa (projektu: Neuropsychologická diagnostika a dialogická inklúzia žiakov so ŠVVP vo vybraných materských a základných školách a projektu: Centrum služieb ranej starostlivosti) v oblasti ranej starostlivosti a vhodnej inklúzie detí a žiakov do 10 rokov, ktoré indikujú vybrané neurovývinové oslabenia, ovplyvňujúce prediktory vhodného „CNS“ pre požadované štandardy vzdelávania v SR.

Špecifickým cieľom projektu je tvorba prevenčného konceptu k zachyteniu dieťaťa v ranom veku so symptomatikou vybraných neurovývinových oslabení, jeho pilotné overenie výskumnou sondou a sieťovanie inkluzívnych služieb a podpory na lokálnej úrovni.

Prostredníctvom pracoviska Centra diagnostiky, terapie a prevencie FAS, Katedry pedagogiky a špeciálnej pedagogiky PF KU (www.fasedu.sk) a nového virtuálneho pracoviska Centrum služieb ranej starostlivosti (od roku 2019 na www.ocnepohyby.sk a www.mojainkluzia.sk) vzniká pre aplikačnú prax reálny vedecko-výskumný priestor „NEUROPSYCHOLOGICKÉ LABORATÓRIUM“ (výstup Aktivity projektu č. 1).

„NEUROPSYCHOLOGICKÉ LABORATÓRIUM“ je vedecký priestor priamo na pôde Centra diagnostiky, terapie a prevencie FAS. Pracovisko ponúka akademickým pracovníkom otvorený prístup ku špičkovému vybaveniu v oblasti merania očných pohybov a na ne viažucich sa  europsychologických procesov.

Pracujeme so systémom I4Tracking® založeným na videookulografickej metóde (viac na https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/katedra/laboratore/laborator-ocnich-pohybu/).

Laboratórium je prevádzkované v partnerstve hlavného riešiteľa projektov (Neuropsychologická diagnostika a dialogická inklúzia žiakov so ŠVVP vo vybraných materských a základných školách a projektu Centrum služieb ranej starostlivosti), fakulty a ďalších partnerov. Slúži nielen akademikom, študentom, ale aj širokej verejnosti.

Pôvodným zámerom a motiváciou hlavného riešiteľa bolo vytvoriť vlastný vedecký spôsob zachytenia dieťaťa so symptomatikou FASD a overiť možnosti korelátov s prediktormi porúch učenia.

PONUKA SLUŽIEB PRE ODBORNÚ I LAICKÚ VEREJNOSŤ

  • Zmeriame vám a vášmu dieťaťu očné pohyby do konca roka ZADARMO!
  • Zaraďte vaše dieťa/klienta do výskumu
  • Staňte sa súčasťou výskumného tímu

Pri napĺňaní pôvodných vízií sa ukázalo, že snímanie a vyhodnocovanie očných pohybov predstavuje nielen výzvu pre výskum v oblasti FASD, ale vzhľadom na rôzne aplikačné oblasti ide predovšetkým o interdisciplinárny neuropsychologický výskum.

Ide tak o unikátny projekt, ktorý sa snaží o interdisciplinárny prístup nielen pri výučbe pedagogiky a špeciálnej pedagogiky v SR.

Projekt svojím zámerom ponúka medzifakultnú a naduniverzitnú spoluprácu odborníkom a študentov z príbuzných odborov, a pre verejnosť komplex nových, vedecky merateľných služieb v oblasti psychodiagnostiky a inklúzie detí a žiakov v škole i širšom sociálnom prostredí.

POĎAKOVANIE                                                               

Neuropsychologické laboratórium vzniklo vďaka finančnej podpore partnerov

*Plzeňského Prazdroja Slovensko, a. s.;

*Nadácie Petra Krištofoviča;

*Balance Five, s.r.o.   

*Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku,

*Inštitútu dialogických praxí